Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Klesajúci záujem o štúdium prírodovedných predmetov je celoeurópsky známym faktom, ktorý sa snažia riešiť všetky vyspelé krajiny. Problém je u nás o to vážnejší, že systematické prírodovedné vzdelávanie potrebuje koncepčnú zmenu. Dieťa má byť predovšetkým schopné vyhľadávať informácie, identifikovať výskumné problémy, riešiť ich prostredníctvom stanovovania hypotéz a ich overenia, spracúvať informácie do vysvetľujúcej grafickej, schematickej alebo verbálnej podoby, vnímať ich zmysel, logickú prepojenosť a pod. Je zrejmé, že tradičné systematické vzdelávanie je potrebné prebudovať od základov. Pri použití výskumných aktivít samotných detí v pedagogickom procese deti zistia, že sú schopné vysvetliť si pozorované javy prostredníctvom svojich vlastných schopností, čím sa efektívne rozvíja ich motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied. Deti si podvedome vytvárajú obraz o vede a vedeckých postupoch. Hlavným cieľom je okrem prirodzeného rozvíjania prírodovednej gramotnosti aj zvýšenie počtu záujemcov o štúdium prírodných vied a tým podpora a napredovanie vedy ako takej. Nezanedbateľné však je aj o to, aby sa v deťoch postupne vytváral prirodzený rešpekt k vedomostiam a kultúre ľudského (vedeckého) poznávania, a to na základe ich dôvernejšieho vnímania a porozumenia.

Garant programu: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná

Počet kreditov: 8

Otázka výskumne ladenej koncepcie je po úvodných stretnutiach rozpracovaná na témach týkajúcich sa problematiky trvalo udržateľného rozvoja 

Termíny realizácie školení v Rimavskej Sobote (Materská škola – Óvoda, Rybárska 50, Rimavská Sobota):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

04.06.2015

10.00 hod

5

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

05.06.2015

10.00 hod

5

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

3

11.06.2015

10.00 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

12.06.2015

10.00 hod

8

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

 

spolu

25

Záverečné prezentácie: 26.06.2015 o 11:00


Termíny realizácie školení v Poprade (Materská škola, Tajovského 3015/20, Poprad):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

29.05.2015

13.30 hod

5

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

30.05.2015

09.00 hod

5

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

3

19.06.2015

13.30 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

20.06.2015

09.00 hod

8

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

 

spolu

25

Záverečné prezentácie: 27.06.2015 o 09:00


Termíny realizácie nového školenia v Šali (Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska ul. č.4 , 92701 Šaľa):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

27.4.2015

13.00 hod

5

doc.PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

11.5.2015

13.00 hod

5

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

3

18.5.2015

13.00 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

25.5.2015

13.00 hod

8

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

 

 

spolu

25Obsah a organizácia vzdelávacieho programu 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Budovanie kľúčových kompetencií prostredníctvom prírodovedného vzdelávania

2

Výsledky PISA a zmeny v ponímaní podstaty prírodovedného vzdelávania

2

Reformované ciele štátnych vzdelávacích programov a koncepcia/obsah prírodovedných predmetov a ich súvislosť s konštruktivistickými koncepciami prírodovedného vzdelávania v zahraničí

2

Výskumne ladené koncepcie (IBSE) primárneho a sekundárneho prírodovedného vzdelávania podporované medzinárodnými celoeurópskymi projektmi

2

Algoritmus vedeckého poznávania sveta (vedecký experiment a jeho edukačná podoba) a rozvoj kognitívnych kompetencií prostredníctvom vedeckých metód a činností

2

Výmena skúseností medzi učiteľmi a ozrejmenie problémov pri implementácii koncepcie do praxe

2

Didaktická analýza vyučovacích jednotiek pre aplikáciu IBSE

13

Spolu

25