Medzinárodný workshop projektu SUSTAIN

Miesto: Trnavská univerzita v Trnave

Termín: 8. - 10. september 2015

(Program workshopu začína 8. 9. 2015 ráno o 9:00, preto účastníci zo vzdialenejších destinácií si môžu naplánovať príchod už na deň vopred, 7. septembra 2015.) 

Cieľom workshopu je sprostredkovať učiteľom rôzne spôsoby ako sprístupniť problematiku trvalo udržateľného rozvoja žiakom tak, aby sa stali zodpovednými v svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle. Téma POTRAVA v trvalo udržateľnom rozvoji vedie žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja. 

Najdôležitejšie témy, koncepty a výstupy prezentované na workshope:

 • stratégie na sprístupnenie problematiky TUR prostredníctvom práce s rôznymi komoditami,
 • vedomosti zručnosti a postoje potrebné pre napĺňanie princípov TUR v problematike potravy,
 • prezentácia konkrétnych aktivít realizovateľných v pedagogickej praxi,
 • stratégie na zahrnutie všetkých troch pilierov TUR - environmentálneho, spoločenského a ekonomického do prezentácie problematiky TUR,
 • výskumne ladený prístup v sprístupňovaní problematiky TUR realizovaný cez rozvoj spôsobilostí vedeckej práce:
  • pozorovanie, vyvodzovanie, meranie, komunikácia, triedenie, tvorba predpokladov, tvorba hypotéz, práca s premennými...
  • práca s dátami: zber dát, analýza, identifikácia relevantných zdrojov, uplatnenie základných štatistických postupov na spracovanie dát, interpretácia dát...
  • formulácia záverov, identifikácia nezrovnalostí, argumentácia...

PROGRAM

Cieľová skupina:

 • učitelia,
 • pedagógovia, ktorí pôsobia v príprave učiteľov,
 • študenti učiteľstva.

Workshop vedú pracovné tímy:

 • Pädagogische Hochschule, Viedeň, Rakúsko
 • Freie Universität Berlín, Nemecko
 • Vinca Institute, Belehrad, Srbsko
 • Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť celého workshopu, označte v prihláške workshopy, na ktorých máte záujem sa zúčastniť.

Počas celého stretnutia bude zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.

Ubytovanie:

 • v Študentskom domove Petra Pázmaňa (bez raňajok, hradí organizátor),
 • v hoteli v Trnave (hradí si účastník).

Študentský domov a miesto konania workshopu sú blízko (5 minút chôdze).

Strava:

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov workshopu obed v dňoch 8. - 10. septembra 2015.

Organizátor workshopu garantuje uhradenie výdavkov na ubytovanie účastníkov na 3 noci v študentskom domove a na zabezpečenie obeda v 3 dňoch, kedy sa koná workshop (8. - 10. 9. 2015). 

V rámci workshopu ponúkame účastníkom možnosť zúčastniť sa na:

 • prehliadke historických pamiatok mesta Trnava,
 • slávnostnej večeri s ponukou slovenských špecialít a ochutnávkou vín z trnavského regiónu. 


With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European UnionThe European Commission support for the production of this workschop does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the organizers, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.