Vitajte na stránkach venovaných výskumne ladenej koncepcii vzdelávania

Trnavská univerzita sa podieľa podieľala 
na riešení rôznych projektov zameraných
na prírodovedné vzdelávanie
s výskumným dizajnom.


 
Výskumné aktivity

IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu  s ohľadom na požiadavky trhu práce

Milí mladí priatelia, vážení učitelia,

Katedra chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva do svojich laboratórií, aby ste spolu s nami skúmali prírodovedný svet, ktorý nás obklopuje, ale ktorému nie vždy rozumieme. Celým triedam, skupinám, krúžkom a ich učiteľom dávame možnosť vybrať si z ponuky výskumných aktivít, ktoré prispôsobíme veku, záujmom i očakávaným cieľom. Ozvite sa nám a príďte. V ponuke nájdete aktivity zamerané na skúmanie základných (nie len) chemických konceptov, ale aj zložitejších javov spojených s aplikovaným výskumom.


Naša ponuka

Ako identifikovať a oddeliť „na prvý pohľad“ nedeliteľné?

Identifikácia a delenie zložiek zmesí (farbivo v nápoji, farbivá v čiernej fixke, farbivá v liste rastliny a pod.) na základe rôznych vlastností (adsorpcia, destilácia, extrakcia, chromatografia). Skúmanie absorpčných spektier farebných nápojov. Skúmanie vlastností chemicky čistých látok a zmesí. Aký je rozdiel medzi jednoduchou a vákuovou destiláciou? Prečo je výhodné pri výrobe ovocného koncentrátu využiť vákuovú destiláciu? 

Môžem piť kyselinu? Môžem zjesť zásadu?
Čo nám napovie pH? Ako kyslé sú „kyslé dažde“?

Skúmanie a porovnávanie rôznych látok, kyselín a zásad prítomných v laboratóriu i v domácnosti, použitím prírodných i štandardných indikátorov a pH metra. Sledovanie zmeny pH (kyselinotvorné a zásadotvorné látky, neutralizácia).

Čo všetko (ne)viem o vode?

Skúmanie zloženia rôznych vzoriek vody (stanovenie koncentrácie iónov, organických látok a pod.). Zisťovanie, či „každá“ voda vedie elektrický prúd. Zisťovanie skutočnej farby vzoriek vody vizuálne (pozorovaním a porovnaním) a spektrofotometrickou analýzou.

Ako sa čistí voda?

Čím môže byť voda v prírode znečistená? Stanovenie znečisťujúcich látok (testami, prístrojovým meraním). Stanovenie mikrobiologického znečistenia. Jednoduché metódy čistenia vody a posúdenie efektívnosti.

Čo je pôda? Čo je v pôde?

Skúmanie pôdy. Z čoho sa pôda skladá? Je pôda živá? Aké druhy pôdy poznáme? Čo je to pôdna reakcia? Ktoré vlastnosti skúmame v teréne a ktoré v laboratóriu (orientačné stanovenia a kvantitatívne stanovenia, meranie vlhkosti, meranie vodivosti, meranie pH, meranie sorpčnej kapacity...)?

Ako je to s dýchaním a fotosyntézou?

Hľadanie odpovedí na množstvo otázok spojených s dýchaním a fotosyntézou. Dýcha rastlina? Môžem „pozorovať“ fotosyntézu? Má teplota vplyv na fotosyntézu? Čo sa deje pri kvasení cesta? Koľko kyslíka spotrebujeme pri dýchaní?

Miesto

Katedra chémie

Pedagogická fakulta TU v Trnave

Priemyselná 4

918 43 Trnava


Kontakt

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
+421335939500/kl. 224


Čas realizácie

2 hodiny

 
Pracovný seminár

Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Pracovný tím projektu SUSTAIN na Trnavskej univerzite pozýva študentov učiteľstva chémie, biológie a ostatných záujemcov na pracovný seminár zaoberajúci sa konkrétnymi stratégiami a učebnými materiálmi pre prácu s otázkami o trvalej udržateľnosti na stupni ISCED 2.

Miesto konania: Knižnica katedry chémie (1. poschodie)

Čas konania: 16. november 2016

Ústredná téma: Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Seminár vedú:                                              

 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Seminár ponúka vybrané témy, stratégie a materiály pre sprístupňovanie otázok trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní. Tieto témy rieši v súvislosti so životným prostredím berúc do úvahy spoločenské a ekonomické aspekty. Participanti a v konečnom dôsledku ich žiaci majú možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre formovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Program seminára:

Skupina 1

8:40 – 10:10 hod.

Predmety dennej potreby

Katarína Kotuľáková

 

10:20 – 11.50 hod.

Mlieko a mliečne výrobky

Ľubomír Held

 

Skupina 2

12:00 – 13.30 hod.

Med

Mária Orolínová

 

13:40 – 15:10 hod.

Predmety dennej potreby

Katarína Kotuľáková

 

Mlieko a mliečne výrobky

Stretnutie ponúkne postupy, ako viesť žiakov k analyzovaniu informácií, ktoré o mlieku a mliečnych výrobkoch vedia. Participanti sa sústredia na biochémiu mlieka. Náplňou je príprava vybraných mliečnych výrobkov a aplikovanie induktívnych postupov pri sprostredkovávaní vzťahov medzi produkciou a konzumáciou, problematiky trhu danej komodity, jej ekonomických i spoločenských aspektov.

Predmety dennej potreby

Náplňou stretnutia je skúmanie „životných príbehov“ predmetov, ktoré používame v každodennom živote. Tento výskum pokrýva rôzne aspekty výroby (technologické, spoločenské i ekonomické), vlastnosti skúmaného predmetu a jeho účel, ako aj proces, ktorý nasleduje po jeho opotrebovaní. Ambíciou tohto scenára a zvolených postupov je okrem získavania množstva informácií a kritického myslenia vplývať na rozhodovací proces jednotlivcov pri voľbe toho ktorého predmetu.

Med

Workshop je zameraný na potravinovú komoditu, ktorou je med. Na vybraných aktivitách budeme demonštrovať možnosti skúmania kvality medu a rôznych environmentálnych, ekonomických a spoločenských aspektov, ktoré súvisia s výrobou medu a jeho predajom.With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European Union


The European Commission support for the production of this workshop does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the organizers , and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
Publikácie

Kristína Žoldošová - Michaela Minárechová: Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania v materských školách


Témy (pracovné listy)

 1. Magnety
 2. Plávajúce a neplávajúce predmety
 3. Statická elektrina
 4. Rozpúšťanie materiálov
 5. Utierky na vodu
 6. Kyvadlo
 7. Jednoduchý elektrický obvod
 8. Zvuk
 9. Prenos zvuku
 10. Vodorovné povrchy
 11. Padák
 12. Ozubené kolesá
 13. Naklonená rovina
 14. Kladka
 15. Konštrukcie z papiera
 16. Auto
 17. Obal na vajce
 18. Vrecko na čajKristína Žoldošová - Michaela Minárechová: Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ


Témy (pracovné listy)


 1. Jednoduché stroje
 2. Elektrina 
 3. Magnetizmus
 4. Technické výzvy


 
Workshop Sustain

Workshop Sustain

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Podpora napredovania prírodovedného vzdelávania

Otázky trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní

Výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

V dňoch 8. – 10. septembra 2015 sa na Trnavskej univerzite konal prvý z troch medzinárodných seminárov zaoberajúcich sa otázkami trvalej udržateľnosti (TUR). Medzinárodný tím pracujúci v rámci projektu SUSTAIN sa sústredí na vytváranie metodických materiálov v oblasti energie, jedla a osudu premetov dennej potreby z pohľadu trvalej udržateľnosti. Ambíciou je, aby sa dnes deti, ale o pár rokov dospelí členovia spoločnosti, správali zodpovedne vo svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle.

Ústrednou témou tohto prvého pracovného stretnutia bolo JEDLO v TUR. Ponúknuté workshopy obsahovali postupy, ako  viesť žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL