Vitajte na stránkach venovaných výskumne ladenej koncepcii vzdelávania
Certifikát excelentnosti v IBSE
Piatok, 19 Apríl 2013 14:46

Učitelia prírodovedných predmetov, ktorí sa sa v svojej pedagogickej praxi venujú uplatňovaniu výskumne ladenej koncepcie sa môžu uchádzať o Certifikát excelentnosti v IBSE. Podmienkou je zaslať prihlášku s ďalšími dokumentmi ilustrujúcimi spôsobilosť učiteľa v danej oblasti do 15. 5. 2013. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach projektu Pri-Sci- Net.

20 najlepších uchádzačov bude vybraných medzinárodnou porotou a certifikát im bude slávnostne odovzdaný na Medzinárodnej konferencii Pri-Sci-Net na Cypre v septembri 2013.


 
2. Medzinárodné školenie učiteľov, Kréta, 2013
Piatok, 19 Apríl 2013 14:37

Koordinátori projektu Pri-Sci-Net pozývajú učiteľov na 2. Medzinárodné školenie učiteľov prírodovedných predmetov, ktoré sa bude konať na Kréte v dňoch 1. 7. 2013 až 5. 7. 2013.

Prihláška je zverejnená na stránkach projektu a je potrebné ju poslať do 20.05. 2013.


 
Záverečný seminár projektu Fibonacci

V dňoch 3. – 4. decembra 2012 sa v priestoroch kongresového centra SAV, na Smolenickom zámku uskutočnil záverečný seminár medzinárodného projektu Fibonacci, ktorého sa zúčastnilo cez 60 riešiteľov z viac ako 20 krajín Európy. Projekt 7. rámcového programu vchádza do svojej finálnej fázy a na tomto poslednom stretnutí boli hodnotené výsledky a závery trojročnej práce v oblasti prírodovedného vzdelávania.

Akciu svojou účasťou podporili aj prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Projekt Fibonacci sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať.

Spôsob, akým sa tieto ciele dosahujú v jednotlivých krajinách participujúcich na projekte Fibonacci, je rôzny s ohľadom na špecifické politické, kultúrne a sociálne kontexty v príslušných krajinách. Práve táto rozmanitosť prístupov je predmetom diskusií a výmeny skúseností pri medzinárodnej spolupráci.

Hlavným výstupom projektu je rozpracovanie 5 oblastí prispievajúcich k šíreniu výskumne ladenej koncepcie v matematike a prírodovednej oblasti. Tieto ponúkajú stratégie a nástroje pre zmysluplnú implementáciu výskumných postupov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, hodnotiace a sebahodnotiace nástroje výskumných postupov v školskom prostredí, navrhujú postupy pre implementáciu medzipredmetových vzťahov a skúmanie vonkajšieho prostredia, ako aj príklady a návrhy pre budovanie centier podporujúcich a šíreniacich spomínanú koncepciu. 

Čítať celý článok...
 
Field visit Trnava 2011

V dňoch 12. 4. až 14. 4. 2011 sa na pôde Trnavskej univerzity konalo stretnutie zástupcov rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa podieľajú na práci v medzinárodnom projekte Fibonacci.

V utorok 12. 4. 2011,  poverený rektor doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD., oficiálne prijal zahraničných hostí. Účastníci stretnutia ďalej absolvovali prezentácie nášho vzdelávacieho systému a zúčastnili sa na otvorených hodinách v materských i základných školách.

Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie trnavského referenčného centra pre rozvoj a dissemináciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania.

Videospráva o Field visit odvysielaná v Mestskej Televízii Trnava (http://www.mtt.sk/).

 
Šírenie myšlienok výskumne ladenej koncepcie v Trnave

Priblíženie vedy širokej verejnosti, ale najmä žiakom a študentom základných a stredných škôl sa v súčasnosti stáva nevyhnutnou spoločenskou potrebou. Nie len vo svete, ale na Slovensku vznikajú projekty a organizujú sa rôzne podujatia, ktorých hlavným cieľom je popularizácia vedy ako takej, nakoľko čoraz menej mladých ľudí si volí profesionálnu kariéru v prírodovednej oblasti, čo možno vnímať ako veľké negatívum do budúcnosti.

--

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si vybrala viacero spôsobov, ako zatraktívniť prírodné vedy študentom, učiteľom, ale aj žiakom základných a deťom materských škôl. Práve implementáciou výskumne ladenej koncepcie, ako ju prezentuje projekt Fibonacci, sa snaží základné princípy vedy „sprístupniť“ obyvateľstvu. Taktiež organizáciou Chemického jarmoku v Trnave, ktorý sa uskutočnil 1. 10. 2010, kde si návštevníci mohli prezrieť, i na „vlastnej koži“ vyskúšať, čo všetko dokáže chémia. Na podujatí boli, samozrejme, prítomné aj miestne autority, ako sú zriaďovatelia škôl, riaditelia materských, základných a stredných škôl, prodekani z viacerých trnavských fakúlt, lokálne média, ale aj samotní učitelia, študenti a žiaci, čím sa zabezpečilo rozsiahle šírenie základných myšlienok a princípov výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní, čo možno označiť ako jeden zo základných cieľov projektu Fibonacci.

Galéria na stránkach Katedry chémie PdF TU

 

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL