Workshop Sustain

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Podpora napredovania prírodovedného vzdelávania

Otázky trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní

Výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

V dňoch 8. – 10. septembra 2015 sa na Trnavskej univerzite konal prvý z troch medzinárodných seminárov zaoberajúcich sa otázkami trvalej udržateľnosti (TUR). Medzinárodný tím pracujúci v rámci projektu SUSTAIN sa sústredí na vytváranie metodických materiálov v oblasti energie, jedla a osudu premetov dennej potreby z pohľadu trvalej udržateľnosti. Ambíciou je, aby sa dnes deti, ale o pár rokov dospelí členovia spoločnosti, správali zodpovedne vo svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle.

Ústrednou témou tohto prvého pracovného stretnutia bolo JEDLO v TUR. Ponúknuté workshopy obsahovali postupy, ako  viesť žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Medzinárodný tím lektorov

  • ponúkol pre zúčastnených pedagógov i študentov stratégie na sprístupnenie problematiky TUR prostredníctvom práce s rôznymi komoditami (ako príklady boli uvádzané chlieb, med, mlieko, ovocie a zelenina),
  • poukázal na vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre napĺňanie princípov TUR v problematike potravy,
  • prezentoval konkrétne aktivity realizovateľné v pedagogickej praxi,
  • ponúkol stratégie na zahrnutie všetkých troch pilierov TUR - environmentálneho, spoločenského a ekonomického do prezentácie problematiky TUR.

V sprístupňovaní problematiky TUR lektori využívali výskumne ladený prístup a zameriavali sa na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce: pozorovanie, vyvodzovanie, meranie, komunikáciu, triedenie, tvorbu predpokladov, tvorbu hypotéz, prácu s premennými a pod.
Dôležitou bola práca s dátami, a to zber dát, analýza, identifikácia relevantných zdrojov, uplatnenie základných štatistických postupov na spracovanie dát, interpretácia dát a pod.
Prostredníctvom pripravených tém tak učiteľ privedie žiakov k formulácii záverov, identifikácia nezrovnalostí a argumentácii.

Workshop viedli pracovné tímy z:

  • Pädagogische Hochschule, Viedeň, Rakúsko
  • Freie Universität Berlín, Nemecko 
  • Vinca Institute, Belehrad, Srbsko
  • Trnavskej univerzity, Trnava, Slovensko

Ďalšie dva semináre sa budú konať v mesiacoch november a december 2015. Workshopy sú otvorené pre učiteľov, školiteľov a iných odborníkov pracujúcich v školstve alebo zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania:

  • v Dubline v Írsku (St. Patrick’s College) na tému Energia, 
  • v Leicestri vo Veľkej Británii (University of Leiscester) na tému Predmety dennej potreby.

http://www.sustain-europe.eu/With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European UnionThe European Commission support for the production of this workshop does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the organizers, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.