IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce

Program: Interreg V­ A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Kód žiadosti: NFP304010T963

Číslo zmluvy: Z SKCZ304011T963

Projektoví partneri:

  • Trnavská univerzita v Trnave (TU, vedúci partner – VP)
  • Ostravská univerzita (OU, hlavný cezhraničný partner – HCP)
Ing. Valéria Obertová 
RNDr. Michaela Mocňáková 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
Mgr. Jana Bronerská, PhD. 
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD. 
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. 
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. 
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 Finančná dotácia: 141 377,36 €

Koordinátor projektu na TU v Trnave a zároveň vedúci projektový manažér: doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Riešitelia na TU: 

Dĺžka riešenia projektu: 02/2020 – 07/2021

Charakteristika projektu: Projekt chce prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie vzdelávania (IBSE – Inquiry­ based Science Education) ovplyvňovať rozvoj zamestnávateľmi žiadaných spôsobilostí v technickej a prírodovednej oblasti. Cezhraničná expertná skupina pozostávajúca zo vzdelávacích, výskumných a zamestnávateľských inštitúcií identifikuje relevantné trendy trhu práce v oprávnených regiónoch. Navrhnuté stratégie riešenia budú implementované do práce s učiteľmi i žiakmi cez pripravené IBSE aktivity a zriadené kompetenčné centrá. Včasná a správna intervencia na všeobecno­vzdelávacích školách umožní ovplyvňovať spôsobilosti a postoje žiakov k perspektívnej orientácii na prírodovedné a technické povolania. Aktivity budú realizované v Trnavskom a Moravsko­ sliezskom kraji s účasťou Trnavskej a Ostravskej univerzity.

Aktivity projektu:

Naplnenie cieľov projektu chcú projektoví partneri realizovať v prvom rade:

  • vytvorením spoločnej cezhraničnej expertnej skupiny, ktorej členmi budú odborníci na didaktické inovácie v prírodovednom vzdelávaní, garanti a odborní lídri učiteľských študijných programov, riaditelia základných a stredných škôl, zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov z oboch prihraničných regiónov. Cieľom bude špecifikovať spoločné, príp. rozdielne prvky trhu práce oboch regiónov a koncepčne tak pripraviť využitie prístupu IBSE (Inquiry­ based Science Education) na rozvoj očakávaných spôsobilostí a postojov žiakov a študentov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na súčasné i budúce požiadavky (trhu práce) v podmienkach priemyselne rozvinutých prihraničných regiónov SR a ČR, a to prostredníctvom prípravy ich učiteľov a následne prácou so samotnými žiakmi a študentmi realizáciou navrhovaných aktivít projektu.

S týmto cieľom chceme u oboch partnerov (VP a HCP):

  • zriadiť tzv. Kompetenčné centrá, ktoré budú pozostávať z IBSE laboratórií a Laboratória aplikovaného výskumu. Ambíciou je sprostredkovať učiteľom prírodovedných predmetov z praxe a budúcim učiteľom prírodovedných predmetov (pre ISCED 1 a 2) autentické skúsenosti objektívneho skúmania vedúce k zamestnávateľmi požadovaným spôsobilostiam absentujúcim na trhu práce. Orientáciu na vedecké a technické spôsobilosti považujeme za kľúčovú na budovanie pozitívnych postojov k vede a jej technickým aplikáciám, ktoré majú títo učitelia následne sprostredkovávať svojim žiakom. Bez takejto skúsenosti nemôže učiteľ viesť svojich žiakov k špecifickému spôsobu premýšľania, ktoré je typické pre vedu, techniku a technológie. Pri sprostredkovaní autentických skúseností práce v laboratóriu aplikovanej vedy budeme využívať bohaté skúsenosti s autentickým výskumom a aplikáciou vedy HCP. VP zase disponuje bohatými skúsenosťami s dlhodobou i krátkodobou prípravou učiteľov v IBSE v rôznorodých podmienkach základných škôl i laboratórií.

  • školiť učiteľov v pripravených priestoroch Kompetenčného centra (Laboratórium IBSE a Laboratórium aplikovaného výskumu), kde si budú osvojovať proces transformácie prírodovedného a technického obsahu i jeho realizácie prostredníctvom vytvorených IBSE aktivít a metodických materiálov. Školenia prispejú k získavaniu praktických spôsobilostí tých učiteľov, ktorí budú v konečnom dôsledku ovplyvňovať žiakov a študentov na základných a stredných školách výsledkom čoho je predpokladaný nárast voľby ich profesijného zamerania v technickej a prírodovednej oblasti. Takto realizovaná intervencia prostredníctvom vyškolených učiteľov totiž umožňuje ovplyvňovať postoje a spôsobilosti žiakov, predstavuje metódy a spôsob práce, s ktorými žiak či študent doteraz nemusel prísť do kontaktu a v neposlednej miere motivuje k perspektívnej orientácii na prírodovedné a technické povolania. Získané spôsobilosti umožnia vyškoleným učiteľom viesť výučbu s prvkami IBSE a upraviť podmienky na takúto prácu v domovskej základnej či strednej škole (materiálne, priestorové, časové).

Obaja partneri s využitím dlhoročných odlišných skúseností a know­ how v oblasti výskumne ladenej koncepcie vzdelávania vytvoria sériu spoločných IBSE aktivít a metodických materiálov, ktoré

  • budú pozostávať z 56 pracovných listov v oboch národných jazykoch,

  • budú využívané v rámci školenia učiteľov vo vybudovaných Kompetenčných centrách na oboch stranách hranice,

  • budú ponúknuté učiteľom základných a stredných škôl v cezhraničnom regióne vo forme workshopov, ktorých sa so svojimi žiakmi a študentmi budú mať možnosť zúčastniť, a to v priamo na tento účel vytvorenom laboratóriu IBSE (riadené VP so spoluúčasťou HCP),

  • HCP využije vytvorené aktivity v rámci bádateľských dní prácou so žiakmi priamo na školách využívaním materiálneho zabezpečenia z IBSE laboratória (riadené HCP so spoluúčasťou HP).

Partneri chcú ďalej:

  • ponúknuť paletu jednorazových a v krátkom čase realizovateľných IBSE aktivít pre cieľové skupiny žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ale aj pre jednotlivcov pri príležitosti dní otvorených dverí, napr. Týždeň vedy a techniky, Dni otvorených dverí univerzity a pod. Na tento účel sa využijú vybudované laboratóriá (Laboratórium IBSE a Laboratórium aplikovaného výskumu). Cieľom je predstaviť a motivovať cieľovú skupinu žiakov a študentov k aktívnemu záujmu o prírodovedné a technické otázky a výzvy, čo je žiadanou a potrebnou prerekvizitou pre ich možnú voľbu štúdia v daných oblastiach a očakávaným výstupom s ohľadom na potreby trhu práce v participujúcich prihraničných regiónoch.