Spolupráca TU a OU

Expertná skupina IBSETECH zriadená v rámci projektu
"IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ (T963)

zorganizovala v dňoch 7. 4. 2021 - 23. 4. 2021

spoločný workshop pre budúcich učiteľov chémie študujúcich na oboch univerzitách.

Lektori:

  • doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  • RNDr. Kateřina Trčková, PhD.
  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Cieľom spoločnej akcie bolo využiť expertízu oboch pracovísk v oblasti výskumného prístupu k chemickému (prírodovednému) vzdelávaniu (IBSE – Inquiry-based science education) a umožniť študentom učiteľstva chémie vymeniť si skúsenosti a poznatky, ktoré doteraz v rámci odbornej prípravy predovšetkým v oblasti didaktiky chémie získali. 

Workshopu sa zúčastnilo 26 študentov učiteľstva chémie študujúcich v magisterskom stupni štúdia. Stretávali sa v prostredí MS TEAMS. Workshop pozostával z dvoch spoločných online stretnutí, na ktorých boli ujasnené ciele a princípy výskumného prístupu k prírodovednému vzdelávaniu (IBSE). Študenti vytvorili 8 medzinárodných tímov a vybrali si chemické koncepty, na ktorých následne počas 2 týždňov pracovali. Ich úlohou bolo daný chemický jav predstaviť induktívne - prostredníctvom výskumnej činnosti (svojim potenciálnym žiakov). Práve online priestor umožnil študentom pravidelne sa stretávať a pracovať aj napriek sťaženým podmienkam spôsobeným „lockdown-om“ v oboch krajinách. Počas prípravy výskumných aktivít mali tímy možnosť konzultovať svoj postup s lektormi, ale získavali spätnú väzbu aj od svojich kolegov z iných tímov. Študenti sa tak dostali do pozície tvorcov i posudzovateľov.

Počas záverečného stretnutia boli práce budúcich učiteľov chémie predstavené a rozdiskutované so všetkými účastníkmi. Napriek jednoduchosti spracovania jednotlivých konceptov c dôsledku práce v domácom prostredí a na diaľku bol kladený dôraz na princípy výskumného sprístupňovania fenoménov. Úlohou je zabezpečiť žiakovi skúsenosť s javom, pracovať s jeho doterajšími poznatkami, viesť ho procesom uvažovania a objektívneho skúmania.  

Spätná väzba od participantov poukazuje na to, že študenti získali nové skúsenosti, vedomosti, námety i priateľov. Väčšina z nich potvrdila časovú náročnosť prípravy takéhoto materiálu, čo nás utvrdzuje v presvedčení, že je nevyhnutné vytvárať dostatočné množstvo kvalitných učebných materiálov, ak chceme, aby učiteľ skúsil učiť inak a siahol po už pripravených učebných situáciách, ktoré zmysluplne a plnohodnotne rozvíjajú všetky aspekty prírodovednej gramotnosti žiakov.