Prečo Trnavská univerzita?

Trnavská univerzita nadväzuje na históriu a tradíciu Trnavskej univerzity v Trnave, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty v rokoch 1635 až 1777.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity ako jediná z pedagogických fakúlt na Slovensku sa zameriava aj na prípravu učiteľov pre sekundárne prírodovedné vzdelávanie. Koncentrácia vedeckých didaktických a prírodovedne orientovaných výskumných kapacít fakulty je predpokladom pre zachytenie, rozvíjanie a rozširovanie najnovších myšlienok prírodovedného vzdelávania.

Alternatívne prístupy k vzdelávaniu a príprava učiteľov na ne boli vedúcou ideou pri obnove pedagogickej fakulty v Trnave, ktorá sa od roku 1992 (kedy SNR obnovila činnosť univerzity v Trnave) stala stabilnou zložkou Trnavskej univerzity. Viacerí pracovníci fakulty už v tomto období študovali a rozvíjali problematiku konštruktivistických prístupov k prírodovednému vzdelávaniu. Zúčastnili sa viacerých projektov, v rámci ktorých sa tieto myšlienky overovali na slovenských školách. Boli to projekty slovenskej pedagogickej verejnosti známe pod názvami FAST, Vyhrňme si rukávy a POLLEN.

Od deväťdesiatych rokov sa myšlienky rozvíjané vo vyššie uvedených projektoch, teda konštruktivistické prístupy, dostali do prípravy učiteľov prírodovedných predmetov najmä na Pedagogickej fakulte TU a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Uvedeným smerom sa tu zameriavajú aj dizertačné práce doktorandského štúdia.

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) je zhmotnením konštruktivistických ideí do programov prírodovedného vzdelávania v európskom priestore. Oficiálnu zelenú dostala prijatím Rocardovej správy v Európskom parlamente a stala sa súčasťou požiadaviek 7. rámcového programu Európskej komisie.

Presadzovanie konštruktivistických ideí v prírodovednom vzdelávaní nie je jednoduchý a priamočiary proces. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity však bola, je a bude pritom.