Schopnosti vedeckej práce

Implementácia výskumne ladenej koncepcie do prírodovedného vzdelávania v nižšom sekundárnom stupni

Modul 1: Skúmanie vzťahov v prírode

Modul 2: Skúmanie mikrosveta

Modul 3: Skúmanie vlastností prostredia