Výskumné aktivity

IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu  s ohľadom na požiadavky trhu práce

Milí mladí priatelia, vážení učitelia,

Katedra chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva do svojich laboratórií, aby ste spolu s nami skúmali prírodovedný svet, ktorý nás obklopuje, ale ktorému nie vždy rozumieme. Celým triedam, skupinám, krúžkom a ich učiteľom dávame možnosť vybrať si z ponuky výskumných aktivít, ktoré prispôsobíme veku, záujmom i očakávaným cieľom. Ozvite sa nám a príďte. V ponuke nájdete aktivity zamerané na skúmanie základných (nie len) chemických konceptov, ale aj zložitejších javov spojených s aplikovaným výskumom.


Naša ponuka

Ako identifikovať a oddeliť „na prvý pohľad“ nedeliteľné?

Identifikácia a delenie zložiek zmesí (farbivo v nápoji, farbivá v čiernej fixke, farbivá v liste rastliny a pod.) na základe rôznych vlastností (adsorpcia, destilácia, extrakcia, chromatografia). Skúmanie absorpčných spektier farebných nápojov. Skúmanie vlastností chemicky čistých látok a zmesí. Aký je rozdiel medzi jednoduchou a vákuovou destiláciou? Prečo je výhodné pri výrobe ovocného koncentrátu využiť vákuovú destiláciu? 

Môžem piť kyselinu? Môžem zjesť zásadu?
Čo nám napovie pH? Ako kyslé sú „kyslé dažde“?

Skúmanie a porovnávanie rôznych látok, kyselín a zásad prítomných v laboratóriu i v domácnosti, použitím prírodných i štandardných indikátorov a pH metra. Sledovanie zmeny pH (kyselinotvorné a zásadotvorné látky, neutralizácia).

Čo všetko (ne)viem o vode?

Skúmanie zloženia rôznych vzoriek vody (stanovenie koncentrácie iónov, organických látok a pod.). Zisťovanie, či „každá“ voda vedie elektrický prúd. Zisťovanie skutočnej farby vzoriek vody vizuálne (pozorovaním a porovnaním) a spektrofotometrickou analýzou.

Ako sa čistí voda?

Čím môže byť voda v prírode znečistená? Stanovenie znečisťujúcich látok (testami, prístrojovým meraním). Stanovenie mikrobiologického znečistenia. Jednoduché metódy čistenia vody a posúdenie efektívnosti.

Čo je pôda? Čo je v pôde?

Skúmanie pôdy. Z čoho sa pôda skladá? Je pôda živá? Aké druhy pôdy poznáme? Čo je to pôdna reakcia? Ktoré vlastnosti skúmame v teréne a ktoré v laboratóriu (orientačné stanovenia a kvantitatívne stanovenia, meranie vlhkosti, meranie vodivosti, meranie pH, meranie sorpčnej kapacity...)?

Ako je to s dýchaním a fotosyntézou?

Hľadanie odpovedí na množstvo otázok spojených s dýchaním a fotosyntézou. Dýcha rastlina? Môžem „pozorovať“ fotosyntézu? Má teplota vplyv na fotosyntézu? Čo sa deje pri kvasení cesta? Koľko kyslíka spotrebujeme pri dýchaní?

Miesto

Katedra chémie

Pedagogická fakulta TU v Trnave

Priemyselná 4

918 43 Trnava


Kontakt

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
+421335939500/kl. 224


Čas realizácie

2 hodiny

 

Domáce laboratórium

Milí návštevníci!

Tešíme sa, že ste navštívili náš študentský projekt Domáceho laboratória. Ani my sme tento akademický rok 2020/21 nemali veľa príležitostí experimentovať v laboratóriu. Ale to nás to neodradilo a skúsili sme pripraviť sériu praktických činností (pokusov, meraní, experimentov, pozorovaní...), ktoré sa viažu k niektorým základným chemickým konceptom (na úrovni ISCED 2).

Výstup z nášho projektu by mohol poslúžiť nielen zvedavým žiakom, ale možno aj učiteľom ako inšpirácia pre riadenie praktických činností žiaka počas dištančného vzdelávania. Väčšina spracovaných námetov sa dá realizovať v domácom prostredí, s látkami a pomôckami, ktoré sú v domácnosti bežne dostupné. 

Projekt obsahuje krátku:

  • metodickú časť pre učiteľa, 
  • pracovný list pre žiaka,
  • video s realizáciou praktickej činnosti. 

Ak nájdete chybičky, dajte nám vedieť. 

Študentky učiteľstva chémie: Soňa Bestwinová, Kristína Biela, Diana Bošanská, Patrícia Duračková, Silvia Farská, Miroslava Heregová, Dominika Hrmová, Michaela Kolenová, Daniela Kováčová, Lea Kovalčíková, Natália Kubjatková, Silvia Mihaličová, Terézia Ontkocová, Erika Podoláková, Lucia Rúčková, Karin Schildová, Jana Urbanová


Domáce laboratórium

1 Látky a ich vlastnosti

1.1 Pozorovanie vlastností látok na modelovej skupine látok  – horľavosť (verzia A)
Daniela Kováčová, Silvia Farská
Metodické poznámky + Pracovný list: POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK NA MODELOVEJ SKUPINE LÁTOK – horľavosť

1.2 Pozorovanie vlastností látok na modelovej skupine látok  – horľavosť (verzia B)
Jana Urbanová, Karin Schildová
Metodické poznámky + Pracovný list: AKO SA ZAPÁLIŤ PRE CHÉMIU

1.3 Pozorovanie vlastností látok na modelovej skupine látok  – rozpustnosť
Daniela Kováčová, Silvia Farská
Metodické poznámky + Pracovný list: POZOROVANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK NA MODELOVEJ SKUPINE LÁTOK – rozpustnosť

1.4 Príprava nasýteného roztoku a rozdelenie látok na látky  vo vode rozpustné a nerozpustné
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková
Metodické poznámky + Pracovný list A: SÚ VŠETKY LÁTKY VO VODE ROZPUSTNÉ? + Pracovný list B: JE MOŽNÉ LÁTKU ROZPÚŠŤAŤ DONEKONEČNA?

1.5 Triedenie látok na zmesi, chemicky čisté látky, rovnorodé  a rôznorodé zmesi
Daniela Kováčová, Silvia Farská
Metodické poznámky + Pracovný list: TRIEDENIE LÁTOK NA ZMESI, CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY,  ROVNORODÉ A RÔZNORODÉ ZMESI

1.6 Príprava nasýteného roztoku a roztoku s daným zložením na základe hmotnosti rozpustenej látky a hmotnosti rozpúšťadla
Natália Kubjatková, Erika Podoláková
Metodické poznámky + Pracovný list: PRÍPRAVA NASÝTENÉHO ROZTOKU A ROZTOKU S DANÝM ZLOŽENÍM na základe hmotnosti rozpustenej látky a hmotnosti rozpúšťadla

1.7 Oddeľovanie zložiek zmesí – sedimentácia
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová
Metodické poznámky + Pracovný list: SKONČIŤ NA DNE NEMUSÍ BYŤ (V CHÉMII) NA ŠKODU

1.8 Oddeľovanie zložiek zmesí – filtrácia
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová
Metodické poznámky + Pracovný list: „AKO PREČISTÍM KALNÚ VODU?“

1.9 Oddeľovanie zložiek zmesí – chromatografia
Natália Kubjatková, Erika Podoláková
Metodické poznámky + Pracovný list: CHROMATOGRAFIA

1.10 Modelovanie čistenia odpadovej vody jednoduchými postupnými krokmi
Jana Urbanová, Karin Schildová
Metodické poznámky + Pracovný list: ČISTOTA POL ŽIVOTA

2 Premeny látok

2.1 Pozorovanie chemického zlučovania
Diana Bošanská, Michaela Kolenová
Metodické poznámky + Pracovný list: PREČO JE SOCHA SLOBODY ZELENÁ?

2.2 Pozorovanie chemického rozkladu
Diana Bošanská, Michaela Kolenová
Metodické poznámky + Pracovný list: ZÁHADA MAMINÝCH VLASOV

2.3 Zákon zachovania hmotnosti
Diana Bošanská, Michaela Kolenová
Metodické poznámky + Pracovný list: ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI

2.4 Meranie tepelných zmien pri chemických reakciách a určenie príkladov endotermických a exotermických reakcií zo života
Jana Urbanová, Karin Schildová
Metodické poznámky + Pracovný list: TERMOCHÉMIA

2.5 Realizácia experimentov o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie a vyhodnotenie experimentov – 1. časť
Patrícia Duračková, Dominika Hrmová
Metodické poznámky + Pracovný list: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ – 1. časť

2.6 Realizácia experimentov o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie a vyhodnotenie experimentov – 2. časť
Patrícia Duračková, Dominika Hrmová
Metodické poznámky + Pracovný list: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ – 2. časť

2.7 Realizácia experimentov o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie a vyhodnotenie experimentov – 3. časť
Patrícia Duračková, Dominika Hrmová
Metodické poznámky + Pracovný list: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ – 3. časť

2.8 Realizácia experimentov o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie a vyhodnotenie experimentov – 4. časť
Patrícia Duračková, Dominika Hrmová
Metodické poznámky + Pracovný list: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ – 4. časť

3 Zloženie látok

3.1 Pozorovanie rozpúšťania látok a vysvetlenie javu na základe časticového zloženia látok
Jana Urbanová, Karin Schildová
Metodické poznámky + Pracovný list: AKO JE TO S ČASTICAMI?

3.2 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok  a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – mechanická odolnosť
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková
Metodické poznámky + Pracovný list: MAJÚ VŠETKY LÁTKY ROVNAKÚ MECHANICKÚ ODOLNOSŤ?

3.3 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok  a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – elektrická vodivosť
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková
Metodické poznámky + Pracovný list: SKÚMANIE ELEKTRICKEJ VODIVOSTI NA VYBRANEJ SKUPINE LÁTOK

3.4 Pozorovanie vlastnosti iónových, kovových a kovalentných látok a určenie typu väzby v daných látkach na základe pozorovaných vlastností – tepelná vodivosť
Soňa Bestwinová, Lea Kovalčíková
Metodické poznámky + Pracovný list: SÚ VŠETKY LÁTKY ROVNAKO TEPELNE VODIVÉ?

4 Významné chemické látky a zlúčeniny

4.1 Porovnanie vlastností vybraných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie a možnosti ich použitia
Natália Kubjatková, Erika Podoláková
Metodické poznámky + Pracovný list: POROVNANIE VLASTNOSTÍ vybraných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie a možnosti ich použitia

4.2 Vzduch
Diana Bošanská, Michaela Kolenová
Metodické poznámky + Pracovný list: ČO SA STANE KEĎ VYRÚBEME POSLEDNÝ STROM NA ZEMI?

4.3 Pozorovanie kyslých a zásaditých vlastností látok a určenie pH roztoku pomocou indikátora
Daniela Kováčová, Silvia Farská
Metodické poznámky + Pracovný list: ČO SA STANE, AK ČASŤ RASTLINY, KTORÁ OBSAHUJE ANTOKYANÍNY, POUŽIJEME AKO PH INDIKÁTOR?

4.4 Vysvetlenie vzniku kyslých dažďov a ich vplyvu na životné prostredie – 1. časť
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková
Metodické poznámky + Pracovný list: KYSLÉ DAŽDE

4.5 Vysvetlenie vzniku kyslých dažďov a ich vplyvu na životné prostredie – 2. časť
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková
Metodické poznámky + Pracovný list: KYSLÉ DAŽDE

4.6 Vysvetlenie vzniku skleníkového efektu a jeho vplyv na životné prostredie
Terézia Ontokocová, Lucia Rúčková
Metodické poznámky + Pracovný list: SKLENÍKOVÝ EFEKT

4.7 Overenie priebehu, prejavov a výsledkov redoxných reakcií
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: ZÁHADA SOCHY SLOBODY

5 Zlúčeniny uhlíka

5.1 Charakterizácia stavby organických látok
Natália Kubjatková, Erika Podoláková
Metodické poznámky + Pracovný list: CHARAKTERIZÁCIA STAVBY ORGANICKÝCH LÁTOK

5.2 Charakteristika reaktantov a produktov fotosyntézy
Terézia Ontkocová, Lucia Rúčková
Metodické poznámky + Pracovný list: CHARAKTERISTIKA REAKTANTOV A PRODUKTOV FOTOSYNTÉZY

5.3 Demonštrovanie princípu pracieho účinku mydiel
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová 
Metodické poznámky + Pracovný list: VYSLOBOĎME OLEJ Z FĽAŠTIČKY!

5.4 Overenie pracích účinkov mydla
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová
Metodické poznámky + Pracovný list: STAČÍ NA PRANIE IBA VODA?

5.5 Overenie pracích účinkov mydla
Kristína Biela, Miroslava Heregová, Silvia Mihaličová
Metodické poznámky + Pracovný list: PREČO MYDLO NIEKEDY NEPENÍ?

Prílohy

Zoznam pomôcok. 143

Zoznam látok. 145